Фондация за регионално развитие “Рома-1995" Пловдив” работи за устойчивото развитие на ромската общност, интеграцията и социализацията на ромите в обществото, основани на гражданското участие в решаването на проблеми от местно значение.
ФРР “Рома-1995" Пловдив” е организация с идеална цел, регистрирана през 1995 год. по Закона за лицата и семействата и пререгистрирана през 2002 год. съгласно ЗЮЛНЦ като организация, работеща в обществена полза.
Фондация за регионално развитие “Рома-1995” е първата ромска неправителствена организация в страната. Учредена е през 1992 год. като Фондация за социално подпомагане “Рома”. През 1995 год. Фондацията се пререгистрира, като разширява обема на своята работа и включва селищата от Пловдивския регион.
Дейността на ФРР “Рома-1995” стартира паралелно с нейното учредяване. През периода 1992-1995 год. усилията на екипа са насочени главно към подпомагане на ромите по селата от Пловдивския регион. Фондацията е първата организация, която работи за оземляване на безимотни и малоимотни ромски семейства. След двугодишно лобиране пред Поземлените комисии и Министерство на земеделието, Фондацията успява да осигури 750 дка земя за 198 ромски семейства в региона на Пловдив. След упорита работа с хората по селата, през 1996 год. става реалност първото в страната оземляване на безимотни роми със земя от Държавния поземленен фонд. Друг голям успех на екипа е намаляването на първоначалната вноска за изплащане на земята от 20% на 2%. Усилията на екипа продължават в посока подпомагане на ефективно и доходно земеделие. Фондацията реализира проект “Земята-Източник на доходи” - пилотна фаза, чрез който се подпомагат новооземлените роми. Основна цел на тази програма бе генерирането на доходи.
В края на 1995 г. ФРР “Рома-1995” създава първият Център на ромската общност в кв. Столипиново, наречен “Бюро за самопомощ-Столипиново. В него работят хора от самия квартал - представители на различните етноси и специалисти-консултанти. Центърът на общността има за цел да акумулира
М И С И Я
усилията на самите роми, да стимулира самоподпомагането и да развива капацитета на самата общност. Институционалното укрепване на екипа и организацията, спечеленото доверие на хората от квартала, превърна Бюрото за самопомощ в естествен център на общността. Към настоящият момент в Центъра на общността освен помощ по различни социални, битови, икономически, трудово-правни и др. въпроси може да се намери информация за развитието и съхранението на ромската култура, може да се прочетат произведенията на известни ромски автори, да се проследят проучванията на известни циганолози. Освен център за социална защита, офисът на ФРР “Рома-1995” е и своеобразен център на ромската култура, с богата база-данни и добре организиран библиотечен фонд.
През 1997 год., на база на опита в работата с младежи и непрекъснато нарастващия брой доброволци, ФРР “Рома-1995” подпомага институционализирането на първия младежки ромски клуб в града.
През 1997 год. Фондацията получава награда от Делегацията на Европейската комисия в България, за най-добре работеща неправителствена организация в страната. Това даде повод за международното утвърждаване на ФРР “Рома-1995” и популяризиране на нейната дейност. Организацията бе посетена от различни организации и институции, сред които президента на Р.България, Принц Чарлз и представители на различни европейски правителства.
През 1998 год. Фондация за регионално развитие “Рома-1995” става инициатор за обединяване на усилията на всички неправителствени организации, работещи на територията на квартала за глобално решаване на проблемите на ромите. С методическата помощ на Фондацията се регистрира Коалиция на граждански организации “Столипиново”, която включва 15 работещи НПО от най-големият обособен квартал на Балканите.
Постоянен приоритет в работата на Фондацията винаги е бил мобилизиране на ресурсите на общността, работа с младежите и привличане на доброволци. През 1998 год. По инициатива на 30 основни доброволци на ФРР “Рома-Пловдив” се учредява първият в квартала Младежки клуб Рома - Столипиново. Основен приоритет на младежите са проблемите в общуването, любовта и семейството.
През 1998 год. Фондация за регионално развитие “Рома-1995” става партньор на Българската асоциация по семейно планиране и се създава първият ромски кабинет по семейно планиране в квартала. Първоначално работата на кабинета е приета с недоверие, поради закостенелите традиции и разбирания и многото табута свързани с любовта, секса и брака. Предоставянето на преки АГ консултации и медицински АГ прегледи много скоро повишава доверието към работата на екипа. Към работата на акушер-гинеколога се сформира и екип от социален работник, медиатор и над 30 доброволци. Друга част от работата на кабинета е свързана с повишаването на сексуалната и здравна култура на младите хора от кв. Столипиново. Обучени са 30 доброволци - неформални лидери за провеждане на кампании сред младежите от училищата. През 1998 год. Младежите започват работа и по проект “Докосвайки реалността”, финансиран от програма UNAIDS, които дава възможност за провеждането на кампании за повишаване на сексуалната грамотност на младите роми.
По настоящем екипът, в сътрудничество с Дружество на ромските жени и деца реализира втори проект “Създаване на акушеро-гинекологичен консултативен кабинет” Дейностите на проекта са насочени съм жените, младите семейства, младежите от кв. Столипиново. Ежеседмично в офиса на Фондацията консултации по различни семейни и АГ консултации предоставят гинеколог и психотерапевт. Веднъж седмично обучените доброволци, съвместно със специалисти сексолози и педагози провеждат лекции в горните класове на училищата в квартала.
През месец май 2005 год. ФРР “Рома-1995” спечели проект по програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” от Министерство на здравеопазването и финансиран от Глобалния фонд за борба против ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза Изгради се екип от 14 сътрудници на терен, които ще работят в ромската общност в кварталите Столипиново и Шекер махала.
ФРР “Рома-1995” спечели и проект за десегрегаци на ромските училища в Пловдив, който стартира от 01.07 2005 год. Това дава възможност и Пловдив да се присъедини към градовете, където успешно се реализират дейности за премахване на капсулиранто обучение. От 15 септември 120 деца учат извън квартал Столипиново, в училища в центъра на града. Това е поредната успешна стъпка към комплексно решаване на проблемите с образованието и интеграцията на ромския етнос в Пловдив.
Екипът на Фондация за регионално развитие “Рома-1995” бе сред най-активните за решаването на проблемите с тока в квартала и предотвратяването на масови безредици през зимните месеци на 2003 год. По предложение на Фондацията бе премахнат унизителния режим на тока и въведена схема за погасяване на дълга. Прието бе споразумение между Областната управа, електроразпределителната компания и неправителствените организации. Установени бяха редовни срещи между тези организации, на които се обсъждат текущите дейности.
ФРР “Рома-1995” участва активно и в срещите на Областния съвет по етнически и демографски въпроси. Чрез организирането на срещи между представителите на държавните и общински власти, на институциите и гражданския сектор, Фондацията е в основата на установяването на партньорски диалог за съвместно и прагматично решаване на проблемите на маргинализираните общности в гр. Пловдив
От самото регистриране, до настоящият момент, ФРР “Рома-1995” работи активно както в Столипиново, така и в мрежа с организации от 17 селища на региона и няма прекъсване на дейността. Има реализирани над 25 проекта, свързани с повишаване на образованието на ромската общност, социално подпомагане, икономическото развитие и съхранението на ромските бит, традиции и култура.
ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

"РОМА -1995"
Фондация за регионално развитие “Рома-1995" Пловдив” работи за устойчивото развитие на ромската общност и интеграцията на ромите в българското общество.
Н О В И Н И
ПОСЕТЕТЕ РУБРИКАТА НОВИНИ В САЙТА!
СЪБИТИЯ
СРЕЩИ
 
ПРЕЗЕНТАЦИИ
ИНИЦИАТИВИ