А К Т У А Л Н О
ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

"РОМА -1995"
Счетоводен баланс на Фондация за регионално развитие "Рома-1995" към 31.12.2013 г.
Счетоводен баланс на Фондация за регионално развитие "Рома-1995" към 31.12.2014 г.
Счетоводен баланс на Фондация за регионално развитие "Рома-1995" към 31.12.2015 г.
Счетоводен баланс на Фондация за регионално развитие "Рома-1995" към 31.12.2016 г.