ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

"РОМА -1995"
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

          Изграждането на Семеен консултативен център в кв. Столипиново, Пловдив се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG051PO001-5.2.06”.ИНВЕСТИРАНЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Обща цел:
Целта на Семейния консултативен център (СКЦ) Столипиново е да подпомогне социалното включване на семейства и групи в риск от уязвимите етниески общности в кв. Столипиново чрез подобряване на достъпа до социални услуги и подкрепа, предоставяни от иновативната социална услуга Семеен консултативен център.

Специфични цели:
1. Изграждане и утвърждаване на Семеен консултативен центърв кв. Столипиново, Пловдив.
2. Подобряване на грижата за децата в Столипиново чрез работа в общността и обхващане на семейства в риск със затруднен достъп до социални услуги
3. Подобряване на знанията и уменията на родителите за физически и емоционално здравословно отглеждане на децата
4. Насърчаване на връщането и задържането в училище на децата от Столипиново чрез предоставяне на образователни услуги и занимания за осмисляне на свободното време
5. Подпомагане на реинтеграцията в обществото на младежи и хора със зависимости и рисково поведение от уязвимите етнически общности в Столипиново.
6. Популяризиране на услугите предостявяни от Семейния консултативен център.

За нас е важно да достигнем до хората, да разберем техните индивидуални нужди и да ги подкрепим, като се стараем да ги насърчим и овластим да придобият умения за самостоятелно справяне.

Период за изпълнение на проекта
Проектът ще се осъществява в продължение на 14 месеца, считано от януари 2011г.
Образователни услуги ще се предоставят 11 месеца - от април 2011г
Социални услуги ще се предоставят 10 месеца - от май 2011г

Усилията ни ще бъдат насочени към две основни целеви групи:
1. Деца и семейства в риск
• Многодетни майки
• Млади родители, със специален фокус върху непълнолетните майки и техните деца
• Семейства в крайна бедност с деца в риск, самотни родители
• Деца отпаднали от училище
• Деца отпаднали от училище или застрашени от отпадане
2. Деца и младежи с рисково поведение, наркомании и със зависимости:
• Деца и младежи с рисково и отклоняващо се поведение;
• Деца, младежи и лица със зависимости, ползващи наркотици под една или друга форма.

Услуги на Семейния Консултативен Център:
1. Работа в общността за защита правата на децата;
2. Услуги за деца по мярка на закрила и подкрепа на техните семейства;
3. Здравна просвета на родителите в Столипиново;
4. Образователни услуги - клубове по интереси за децата в Столипиново;
5. Занималня за деца, застрашени от отпадане от училище;
6. Услуги за превенция на наркотиците, рисково и зависимо поведение сред децата и младежите;
7. Услуги за реинтеграция на деца и мадежи със зависимости, наркомании и рисково поведение.
ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР
В КВАРТАЛ СТОЛИПИНОВО, ПЛОВДИВ
Инициираща организация:
Фондация за регионално развитие "Рома" Пловдив - България

В партньорство с:
Община Пловдив
Фондация "За нашите деца"
Продължителност:
14 месецаДонори:
Европейски социален фонд
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"


Координационен офис на проекта:
4006 Пловдив
ул. „Малина” 12
Тел.: ++359 32 622 322
Факс: ++359 32 653 678
E-mail: frdroma@abv.bg