ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

"РОМА -1995"
Проект „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет - Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“.

ЦЕЛИ
Проектът при активно сътрудничество между страната - донор - Норвегия и България ще изгради капацитет на преподаватели от МУ - Пловдив за образователна подкрепа на граждани от етнически малцинства, включително роми и ще проведе обучение на представители на ромската общност относно заболявания, представляващи здравен и социален проблем сред малцинствени групи (роми) и хора в неравностойно социално положение

ДЕЙНОСТИ
За изграждане капацитет на преподавателите от МУ - Пловдив ще се проведе работно посещение в Норвегия за проучване на добри практики и 7 модулно обучение по следните теми: Специфика на обучението на етнически малцинства (лектор г-н Ларс Соефтестад, представител на норвежкия ни партньор), Обучение за предотвратяване на вродени детски аномалии, Отглеждане на кърмачета, Обучение за ХИВ/СПИН, Обучение за чревни инфекции с диариен синдром, Семейно планиране,
Обучение на ромската общност в областта на професионалното здраве (лектори от Института по обществено здраве в Осло, Норвегия). Останалите обучения ще се проведат от български експерти.
Обучените преподаватели ще проведат 6 изнесени семинара за обучение на 300 представители на ромската общност от Пловдив, Кюстендил и Стара Загора. Обученията ще са на достъпен език и с практическа насоченост за изграждане на мотивация и нагласи за профилактика и лечение на заболявания, които са сериозен социален проблем сред малцинствени групи, вкл. роми.
Чрез сайт на проекта ще функционира Виртуален информационен център за online обслужване на целевите групи и продължаване на комуникацията между медицинските специалисти и представителите на ромската етническа общност и след приключване на проекта. На сайта ще бъдат качени разработените по проекта програми, учебни модули, презентации, Ръководство и Методология за обучение на обучители и др.
Фондация за регионално развитие Рома-1995 - България ще спомогне за: а) дефиниране на оптимални критерии за избор на ромска аудитория и осигуряване на равномерно покритие с присъствие на ромски групи от районите Пловдив, Кюстендил и Старазатора; б) провеждане на селекционна процедура и осигуряване на присъствието на членове на групата (50 лица); в) логистична подкрепа при организиране на изнесени обучителни семинари.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Основните резултати (образователни и учебно-методически, социално-образователни) и приноси от проекта ще бъдат отчетени на заключителна пресконференция, която ще се проведе в края на м. септември 2016 г.


Информация на страницата на бенефициента:
http://www.harc-muplovdiv.com/index.php?lang=bg